klinická logopedie Tábor - poruchy řeči, hlasu, sluchu

HOME - logopedie Tábor Mgr.Pavla Bláhová

o nás

txt

Dovolená

Od 19.7. do 23.7.2021 máme obě dvě dovolenou. Telefon 723124284 nebude v této době funkční. Pokud se pořebujete omluvit nebo přeobjednat, napište email na adresu logo.blahova@gmail.com

Mgr. Pavla Blahová

Ab­sol­vo­va­la jsem Uni­ver­zi­tu Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci, obor spe­ci­ál­ní pe­da­go­gi­ka, mám dlou­ho­do­bé zku­še­nos­ti s po­ru­cha­mi uče­ní. Po ates­ta­ci jsem ote­vře­la sou­kro­mou pra­xi v Tá­bo­ře a poz­dě­ji i v Be­chy­ni. Po­sky­tu­ji kom­plex­ní pé­či, tý­ka­jí­cí se ce­lé ší­ře lo­go­pe­dic­kých di­a­gnóz.

Nej­čas­tě­ji se se­tká­vám s opož­dě­ným vý­vo­jem ře­či, vý­vo­jo­vou dys­fá­zií, po­ru­cha­mi ar­ti­ku­la­ce hlá­sek, po­ru­cha­mi ře­či do­pro­vá­ze­jí­cí­mi sta­vy po úra­zech a po mozko­vých pří­ho­dách. Vě­nu­ji se spe­ci­fic­kým po­ru­chám uče­ní, po­sky­tu­ji ve­de­ní a te­ra­pii při ob­tí­žích se škol­ní zra­los­tí a gra­fo­mo­to­ri­kou.

Za­mě­řu­ji se na my­o­funkč­ní te­ra­pii, kte­rá po­má­há při po­ru­chách po­ly­ká­ní, dý­chá­ní a urych­lu­je ná­pra­vu ar­ti­ku­la­ce hlá­sek.

Absolvovala  jsem specializační kurz Bobath koncept vedený Dipl. Log. Getraud Fendler. MSc, který je zaměřen na  intervenci  při poruše ústní motoriky, kurz Péče o děti s nízkou porodní hmotností, který tuto problematiku řeší komplexně - ve spolupráci  neonatolog, pediatr, psychlog, neurolog, logoped.

V současné době se mnou spolupracuje Mgr. Karolína Martinková, která je v předatestační přípravě, sbírá zkušenosti v různých typech logopedických zařízení.