klinická logopedie Tábor - poruchy řeči, hlasu, sluchu

HOME - logopedie Tábor Mgr.Pavla Bláhová

logopedie Tábor

txt

Ne­stát­ní zdra­vot­nic­ké za­ří­ze­ní: Lo­go­pe­dic­ká am­bu­lan­ce

Mgr. Pavla Blahová

klinický logoped

IČO: 76239616

 

Or­di­na­ce kli­nic­ké lo­go­pe­die po­sky­tu­je di­a­gnos­ti­ku a te­ra­pii dě­tem i do­spě­lým v ob­las­ti po­ruch ko­mu­ni­ka­ce Pé­če je kom­plex­ní, spo­lu­pra­cu­ji se spe­ci­a­lis­ty z obo­ru psy­cho­lo­gie, psy­chi­atrie, fo­ni­atrie, ORL, or­to­don­cie a neu­ro­lo­gie.

Spo­lu­pra­cu­ji ta­ké se Spe­ci­ál­ně pe­da­go­gic­kým cen­t­rem pro dě­ti s va­da­mi ře­či v Týně nad Vl­ta­vou, s Pe­da­go­gic­ko-psy­cho­lo­gic­kou po­rad­nou v Tá­bo­ře, s Klinickou psychologií v Nemocnici Tábor a dal­ší­mi spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi za­ří­ze­ní­mi.

 

QR kód

  qr kód